Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego SzkolenieGieldowe.pl i ich subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów Sprzedającym jest Fundacja Next Step ul. Cieplińskiego “Pługa” 6 lok.89, 07-410 Ostrołęka, NIP 758 235 81 91

zwany także „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu
+48 512 025 221 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: fundacjanextstep@yahoo.com
Fundacja Next Step nie jest Przedsiębiorstwem Powołanym do generowania zysku dla założyciela. Wszystkie pieniądze uzyskane w wyniku działań, wykorzystywane są do bieżącej działalności i realizacji misji wyznaczonej dla tej Fundacji. 

 

§ 1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002
r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre
z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy SzkolenieGieldowe.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.szkoleniegieldowe.pl/zamowienie za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Sprzedawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.szkoleniegieldowe.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj
i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§ 2
Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień
w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy SzkolenieGieldowe.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne (event) jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
ze względów organizacyjnych.


§ 3
Składanie i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.SzkolenieGieldowe.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (nie zawierają podatek VAT), gdyż Fundacja Next Step nie jest płatnikiem VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunek z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunków w formie elektronicznej.

7. Kupujący otrzymuje rachunek w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać rachunek”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.

8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta

nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go
w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma
on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia
w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia
w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4
Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia
lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy
on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego
na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wybranymi przez niego w momencie dokonywania zakupu, określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5
Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (rachunek).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6
Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić,
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczętego,

za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8
Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz
z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedawca ma 5 dni roboczych na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do reklamacji i przesłanie stanowiska Kupującemu.

§ 9
Szkolenia

1. Zasady ogólne: Fundacja Next Step zastrzega, że bilety, które mogą podlegać wymianie na inny produkt, zwrotowi lub przepisaniu na inną osobę lub kolejny termin tego samego szkolenia, to bilety pełnopłatne. Bilety wygrane, kupione w promocji lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych, nie mogą być zwrócone, wymienione czy przepisane na inną osobę lub kolejny termin tego samego szkolenia. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że bilety wygrane, kupione w promocji lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych, nie mogą być wymienione na gotówkę.

2. Anulowanie szkolenia po jego zakupie możliwe jest wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:

Dokonując anulowania szkolenia powinien się Klient liczyć z możliwością poniesienia kosztów anulowania.

Anulowanie dopuszczalne jest wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem
+48 512 025 221 lub drogą elektroniczną na adres fundacjanextstep@yahoo.com

Dział Obsługi Klienta anuluje szkolenie i wyjaśni, na jakich zasadach zostaną zwrócone wpłacone pieniądze oraz z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

Rozliczenie kwoty z tytułu anulowania szkolenia nastąpi indywidualnie
po rozliczeniu kosztów poniesionych przez Sprzedającego.

3. Przepisanie biletu na inną osobę

W przypadku zakupu biletu na szkolenie Klient ma prawo do przepisania biletu na szkolenie na inną osobę, z uwzględnieniem następujących punktów:

w przypadku przepisania biletu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 75 PLN.

w przypadku przepisania biletu na inną osobę po upływie 14 dni do szkolenia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 100 PLN
w przypadku chęci przepisania biletu na inną osobę w dniu szkolenia – Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 150 PLN

4. Zmiana terminu szkolenia przez Klienta:

W przypadku zakupu biletu na szkolenie Klient ma prawo do przeniesienia biletu na szkolenie na kolejną edycję tego samego szkolenia za zgodą Sprzedającego, z uwzględnieniem następujących punktów:

w przypadku przeniesienia biletu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 75 PLN.

w przypadku przeniesienia biletu kolejną edycję tego samego szkolenia po upływie 14 dni do szkolenia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 100 PLN.

w przypadku niestawienia się na szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia zakupiony bilet przepada, a wszelkie kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem biletu wymagają uzgodnienia z Sprzedającym.

§ 10

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: www.szkoleniegieldowe.pl/polityka-prywatnosci

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku
z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej
i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 8 maja 2016 r.